Saturday, 23 March 2013

Introducere / IntroductionAcesta nu este un blog în sensul 'clasic' al cuvântului, ci o bază de date ce își propune să descrie minoritățile culturale din România dintr'o perspectivă în același timp geografică și demografică. Prin 'minorități culturale' înțeleg minorități etnice, lingvistice sau religioase. Scopul nu este descrierea istorică, dar informații generale referitoare la trecutul diferitelor minorități vor apărea acolo unde sunt necesare. De asemenea, aria temporală a bazei de date se întinde de la recensământul din 2002 în trecut, ajungând uneori până la mijlocul secolului al XIX-lea. Informațiile vor apărea uneori sub formă de hărți, uneori sub formă de text, cel mai des amândouă. S'ar putea ca unele minorități să fie omise. Îi voi omite probabil pe țigani, pentru că nu îmi este clar dacă statisticile oficiale sunt relevante în a descrie o minoritate cu contururi atât de vagi.
Voi căuta întotdeauna să citez sursele folosite, dar îmi cer scuze în avans dacă uneori acest lucru nu mai este posibil. Nimic din această bază de date nu se bazează pe cercetare proprie la prima mână, dar cele mai multe materiale sunt rezultatul unei munci adesea foarte laborioase de prelucrare de date oficiale. Unde sursele folosite ridică semne de întrebare privind exactitatea, ele vor fi semnalate. Orice date care se referă explicit la prezent sau care nu au referință temporală vizează de fapt recensământul din 2002. NB În imensa majoritate a cazurilor procentajele vor fi rotunjite la unitate. Această rotunjire se face nu pe de' întregul după unitate ci de'o parte și de alta a ei: ex. '7%' înseamnă orice procentaj cuprins între 6,50% și 7,49%. Comentariile sunt binevenite, completările și informațiile suplimentare chiar căutate. Comentariile jignitoare sau șovine nu vor fi permise, iar manifestările de naționalism în general vor fi tratate cu circumspecție.

This is not a blog according to the established meaning of the word, rather a database which aims to describe Romania's cultural minorities from a point of view at the same time geographical and demographic. 'Cultural minorities' means here ethnic, linguistic or religious minorities. The goal is not historical description, but general information about the history of the various minorities will be given whenever necessary. Also, the time frame of this database extends from the 2002 census into the past, sometimes as far back as the mid-19th century. The information will appear sometimes as maps, sometimes as text, most often both. Some minorities may be omitted. I will probably omit the Gypsies, since it is not clear to me whether official statistics are relevant when trying to describe a minority so vaguely delineated.
I will always try to cite the sources I've used, but I do apologise from the start if this will at times prove impossible. Nothing in this database is based on primary research of my own, but most of the material is the result of my often very painstaking work with official data. Wherever the sources seem to have accuracy problems, I will flag them. Any data that refer explicitly to the present or which have no time reference reflect in fact the 2002 census. Please note that in the vast majority of cases percentages will be rounded to whole numbers. This rounding will be made not wholly after the number, but on each side of it: e.g. '7%' means any percentage between 6,50% and 7,49%. Commentaries are welcome, additional information even sought. Offensive or chauvinistic commentaries will not be allowed and expressions of nationalism in general will be treated cautiously.

No comments:

Post a Comment